-->

Concurs Direcția Națională de Probațiune

Direcția Națională de Probațiune organizează concurs/examen, pentru ocuparea unui număr de 25 de funcții contractuale (secretar) în cadrul serviciilor de probațiune din subordine, vacante pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:

Cele 25 de posturi vacante de secretar sunt distribuite astfel:

 • 1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Alba
 • 1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Arad
 • 1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Argeș
 • 1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Bihor
 • 1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Brăila
 • 1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune București
 • 1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Caraș-Severin
 • 1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Cluj
 • 1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Dâmbovița
 • 1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Galați
 • 1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Giurgiu
 • 1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Hunedoara
 • 1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Ialomița
 • 1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Iași
 • 1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Ilfov
 • 1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Maramureș
 • 1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Mehedinți
 • 1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Mureș
 • 1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Prahova
 • 1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Satu-Mare
 • 1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Sălaj
 • 1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Sibiu
 • 1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Suceava
 • 1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Timiș
 • 1 post de secretar în cadrul Serviciului de Probațiune Vaslui

 

 

 • Organizarea concursului:

 

Înscrierea la concurs se face până la data de 15.12.2021

Selecția dosarelor va avea loc în data de 17.12.2021

Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 20.12.2021

Proba practică va avea loc în perioada 07.01.2022 – 14.01.2022, ora 8.30

Rezultatul la proba practică se va afișa în data de 17.01.2022

Interviul va avea loc în perioada 20.01.2022 – 27.01.2022, ora 8.30

Rezultatul interviului se va afișa în data de 28.01.2022

Rezultatul final se va afișa până în data de 02.02.2022

Contestațiile pentru fiecare probă se pot depune, personal de către candidat sau scanată și semnată pe adresa de email sru.probatiune@just.ro în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor/probei practice/interviu.

 

 • Condiții de participare 

 

 

 

 • Condiții generale de ocupare a postului:

 

La concurs se pot înscrie persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții generale:

 1. a) cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 • Condiții specifice de ocupare a postului:

 

 1. studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 2. experiență de cel puțin 1 an pe o funcție ce presupune ca principală atribuție activitatea de secretariat
 3. cunoștințe de utilizare și operare PC (Word, Excel), precum și de utilizare e-mail.

 

 

 • Dosarul de concurs va conține, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare (conform modelului publicat în cadrul anunțului);
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului pentru care candidează (diploma de bacalaureat, adeverințe, fișă de post, etc.)
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (conform modelului publicat în cadrul anunțului);
 6. f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;
 8. h) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (conform modelului publicat în cadrul anunțului).

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Actele prevăzute la lit. b) – c) și e) - f) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, cu ocazia prezentării la proba practică.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului (proba practică).

 

 • Desfășurarea concursului:

 

Transmiterea dosarelor pentru înscrierea la concurs/examen se realizează personal de către candidat la adresa : Direcția Națională de Probațiune, sector 5, str. Apolodor, nr. 17, et. 6  București sau scanat pe adresa de email sru.probatiune@just.ro. Candidații care optează pentru transmiterea pe email a dosarului de înscriere, vor transmite exclusiv documentele solicitate, prevăzute la lit. a) – h), scanate într-un singur document PDF, în ordinea enunțată la punctul III, fără a depăși dimensiunea de 20 MB. 

Dosarele candidaților trebuie recepționate la sediul Direcției Naționale de Probațiune până cel târziu la data de 15.12.2021.

 

Proba practică va avea loc la sediul Direcției Naționale de Probațiune, din București, sector 5, str. Apolodor, nr. 17, et. 6.

 

Concursul constă în două probe: practică și interviu.

 1. Proba practică (punctaj maximum 100 puncte; pentru a fi declarat admis și a accede la următoarea etapă este necesar un punctaj minimum de 50 puncte) – în perioada 07.01.2022 – 14.01.2022, începând cu ora 08:30, potrivit unei programări detaliate ce va fi publicată ulterior, pe site-ul www.just.ro;
 2. Proba interviu (punctaj maximum 100 puncte; pentru a fi declarat admis candidatul trebuie să obțină minimum 50 puncte) – în perioada 20.01.2022 – 27.01.2022, începând cu ora 08:30.

 

 

 • Tematică

 

 

Organizarea și funcționarea sistemului de probațiune 

Acordarea concediilor de odihnă și a altor concedii salariaților din administrația publică

Raporturile de muncă ale personalului contractual (contractul individual de muncă)

Arhivarea și circuitul documentelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Accesul la informațiile de interes public

 

 

 • Bibliografie

 

 

 • Lege nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, cu modificările ulterioare (Titlul I - II, Titlul III - Cap. I);
 • Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Titlul I - Capitolul I, Titlul II);
 • Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată;
 • Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cu modificările și completările ulterioare (Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV - Secțiunea 4) ;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

 

Date contact/ informații suplimentare:

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0726.755.330, Natalia Catrina (luni – joi, în intervalul 08.00 – 16.30, vineri 8.00 – 14.00) sau la adresa de e-mail: sru.probatiune@just.ro.

 

 

DOCUMENTE:

ANUNȚ COMPLET - DOC

CERERE ÎNSCRIERE - DOC

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE - DOC

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR PRESONALE - DOC

 

 

 

Ultimele 5 anunțuri publicate